Czym jest fumigacja Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Czym jest fumigacja

Fumigacja jako metoda dezynsekcji, fumigacja drewna, fumigacja w muzeach, bibliotekach i archiwach, fumigacja w rolnictwie, ogrodnictwie, fumigacja/gazowanie jako metoda zwalczania szkodników.


Czym jest fumigacja ?

Istnieje wiele metod zwalczania szkodników. Jedną z nich jest fumigacja. Podczas fumigacji zamknięta przestrzeń wypełniana jest preparatami insektobójczymi pod postacią gazową. Fumigacja obok substancji insektobójczych może być również przeprowadzana za pomocą azotu. Zabieg taki nazywamy fumigacją beztlenową ponieważ podczas przeprowadzania fumigacji z użyciem tej metody z poddawanej fumigacji przestrzeni usuwany jest cały tlen, co powoduje uduszenie się znajdujących się w niej owadów.

Zalety fumigacji

Fumigacja to metoda posiadająca jedną podstawową zaletę, którą jest jej wysoka skuteczność. Jeśli fumigacja przeprowadzana jest w odpowiedni sposób to używane podczas fumigacji substancje gazowe wypełniają cała dostępną przestrzeń. Dzięki temu owady nie mają możliwości uniknięcia działania fumigantów.

Substancje używane podczas fumigacji działają na wszystkie stadia rozwojowe szkodników począwszy od jaj poprzez larwy i poczwarki aż po postaci dorosłe. Wiele owadów posiada mechanizmy obronne polegające na wstrzymywaniu oddechu i zamykaniu przetchlinek, co uniemożliwia wymianę gazową z otoczeniem. Mechanizm ten działa jednak tylko krótkotrwale. Jeśli odpowiednie stężenie fumigantu będzie utrzymywane przez dłuższy czas spowoduje to śmierć wszystkich znajdujących się w poddawanym fumigacji pomieszczeniu owadów.

Sektory w których stosowana jest fumigacja

Fumigacja w rolnictwie

W rolnictwie fumigacja służy przede wszystkim do ochrony przed zniszczeniem zbiorów zbóż zgromadzonych w silosach i innych rodzajach magazynów przed owadami żerującymi w zbożach. Bardziej zapobiegliwi rolnicy prewencyjnie przygotowują magazyny poddając je fumigacji przed złożeniem w nich zbiorów. Fumigacja silosu zbożowego rozpoczyna się od uszczelnienia przewodów wentylacyjnych i włazów oraz podjęciu innych działań mających na celu zapewnienie szczelności fumigowanego silosu. Następnie fumigant równomiernie rozprowadzany jest w masie zboża. Fumigacja zboża trwa od kilku do kilkunastu dni.

Fumigacja w ogrodnictwie

W ogrodnictwie fumigacja stosowana jest do niszczenia szkodników, nicieni, grzybów i chwastów znajdujących się w glebie. Fumigacja w ogrodnictwie to zabieg stosowany przede wszystkim w stosunku do roślin ozdobnych i warzyw cechujących się wysoką wartością handlową.

Fumigacja w muzeach, bibliotekach i archiwach

W archiwach, bibliotekach i muzeach fumigacja służy do ochrony archiwaliów i innych cennych zabytkowych przedmiotów wykonanych z papieru, skóry, drewna lub tkanin przed zniszczeniem przez owady, pleśnie lub inne czynniki mikrobiologiczne.

fumigacja archiwaliów

Najnowocześniejszą metodą fumigacji archiwaliów jest fumigacja beztlenowa przeprowadzana za pomocą generatorów azotu. Większość organizmów żywych potrzebuje do życia tlenu. Pozbawione tego gazu giną. Zastosowanie metody beztlenowej jak sama nazwa wskazuje polega na pozbawieniu niepożądanych organizmów dostępu do tlenu, co powoduje ich śmierć. Podczas zastosowania tej metody wartościowe przedmioty umieszczane są w opakowaniu z folii. Folia ta nie przepuszcza tlenu. Brzegi folii są zgrzewane w celu zapewnienia jej szczelności. Następnie w folii umieszczane są zawory. Do zaworów podłączany jest generator azotu. Generator azotu powoduje zwiększanie ilości azotu wewnątrz folii i zmniejszanie ilości tlenu w jej wnętrzu. W krótkim czasie zawartość azotu w powietrzu znajdującym się wewnątrz folii przekracza 99 %, a zawartość tlenu spada do od 0,1 % do 0,3 %. Dodawany do wnętrza folii azot pobierany jest z powietrza. Do powietrza trafia również usuwany z wnętrza folii tlen. Po osiągnięciu pożądanego składu powietrza wewnątrz folii jest ona zamykana i pozostaje zamknięta przez co najmniej 21 dni. W takich warunkach wszystkie stadia rozwojowe owadów giną. Fumigacja beztlenowa za pomocą generatorów azotu jest skuteczną, niezawodną, ekologiczną i bezpieczną metodą zwalczania szkodników. Fumigacja beztlenowa stosowana jest w celu zwalczania owadów w obiektach takich jak akta, księgi wieczyste, ikony, drewniane meble, rzeźby i skrzynie, rękopisy, starodruki  inne archiwalia lub eksponaty muzealne. Fumigacja beztlenowa przeprowadzana jest za pomocą generatorów azotu. Nowoczesne generatory azotu generują azot metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. W metodzie tej sprężone powietrze przepływa przez kolumnę adsorpcyjną zawierającą sito węglowe pochłaniające tlen i przepuszczające azot. Fumigacja beztlenowa skutecznie zwalcza wszystkie gatunki owadów.

Fumigacja w transporcie międzynarodowym

Fumigacja często stosowana jest również w eksporcie międzynarodowym. Fumigacja taka nazywana jest fumigacją międzynarodową. Ponieważ najczęściej poddawane są jej palety znana też jest jako fumigacja palet, fumigacja międzynarodowa palet lub fumigacja fitosanitarna palet. Palety poddane fumigacji mogą być znane jako palety fitosanitarne, palety IPCC lub palety fumigowane.

fumigacja palet

Opakowania produktów przewożonych w transporcie międzynarodowym i palety na których są one przewożone zazwyczaj często wykonywane są z drewna. Drewno jest pokarmem szkodników drewna. Palety i inne opakowania używane w transporcie międzynarodowym przewożone są na duże odległości. Wraz z paletami mogą być transportowane żerujące w nich szkodniki. Umożliwia to szkodnikom żerującym wewnątrz palet przemieszczanie się na duże odległości i zwiększanie zajmowanego przez nie terytorium o obszary na których wcześniej nie występowały. Aby temu zapobiec uchwalono obowiązek poddawania fumigacji palet i innych opakowań drewnianych używanych w transporcie międzynarodowym. Wymagania, które muszą spełnić palety używane w transporcie międzynarodowym określa standard ISPM 15. Drewno spełniające wymagania standardu ISPM powinno zostać okorowane, poddane odpowiednim zabiegom zwalczającym owady żerujące w drewnie, a następnie odpowiednio oznakowane w sposób potwierdzający spełnienie wymagań standardu ISPM 15.

 

Fumigacja w budownictwie

Fumigacja bardzo często stosowana jest w budownictwie. Służy ona do zwalczania owadów żerujących w drewnianych budynkach lub w drewnianych elementach budynków. Owadami szczególnie często zwalczanymi poprzez fumigacje są kołatek domowy, spuszczel pospolity i miazgowiec parkietowiec. Budowlami szczególnie często poddawanymi fumigacji są drewniane budynki zabytkowe takie jak między innymi kościoły, zabytkowe chaty i kapliczki.

Fumigacja obiektów drewnianych cechuje się wysoką skutecznością, ale też jednocześnie wysokim stopniem skomplikowania. Pierwszym etapem fumigacji drewnianych budowli jest uszczelnienie ich z zewnątrz gazoszczelnym materiałem. Ponieważ uszczelniona w ten sposób budowla z zewnątrz wygląda jak namiot fumigacja obiektów nazywana też bywa namiotowaniem. Następnie przedmioty znajdujące się wewnątrz budynków zabezpieczane a przed szkodliwym działaniem gazów reaktywnych. Następnym etapem jest aplikacja fumigantu. Do wnętrza ?namiotu? w którym umieszczono budynek fumigant wtłaczany jest na okres wynoszący od kilku do kilkunastu dni. Po upływie tego czasu uszczelnienie budowli jest usuwane, a budynek jest wietrzony. Po ulotnieniu się używanego podczas fumigacji gazu obiekt może zostać przekazany do ponownej eksploatacji.

Fumigacja to wyjątkowo skuteczna metoda zwalczania szkodników stosowana w wielu branżach. Nie należy jednak zapominać, że może się ona wiązać z wysokim ryzykiem jeśli będzie przeprowadzana przez niewykwalifikowane osoby. Z tego względu wykonanie tej usługi powinno być zlecane wyłącznie profesjonalnym firmom DDD dysponującym nowoczesnym sprzętem i wysoce wykwalifikowanymi pracownikami.

 


Ocena: 5/5 - 144